Επισκέψεις

Αναγνώστες

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΩΔΙΚΩΝ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ MALINOIS-WATERSLAGER (Μετάφραση Δ. Αλεξόπουλος )

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΩΔΙΚΩΝ
ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
MALINOIS-WATERSLAGER
Το κελάιδισμα των καναρινιών malinois waterslager αναπτύχθηκε στη Φλάνδρα στα
τέλη του 19ου αιώνα. Αποτελείται από διάφορα μέρη που αποκαλούνται τουρ, τα
οποία, ακολουθώντας την φλαμανδική ορολογία, αποδίδονται με καθαρά
ονοματοποίητους όρους που καθιστούν δύσκολη τη μετάφρασή τους στη γλώσσα
μας.
Ωδική θεωρία και ορισμός του αρχέτυπου
Τα τουρ του αρχέτυπου ωδικού καναρινιού κατηγοριοποιούνται με γνώμονα δύο
θεμελιώδη κλειδιά που από τη φύση τους του είναι ρυθμικά.
1. Το πρώτο ρυθμικό κλειδί, τα διακεκομμένα τουρ είναι:
1 Klokkenden 2 Bollenden 3 Chorren 4 Staaltonen 5 Tjonkken 6 Tjokken 7
Fluiten 8 Soeten 9 Bellen 10 Woeten 11 Schokken.
2. Το δεύτερο ρυθμικό κλειδί, τα συνεχόμενα τουρ είναι:
1 Rollenden Waterslager 2 Knorren 3 Fluitenrollen 4 Tjokkenrollen 5
Belrollen.
Τα διακεκομμένα τουρ είναι αυτά που υπερισχύουν ποσοτικά αλλά και ποιοτικά
κάνοντας τη μελωδία των Malinois αρκετά δυνατή, σε αντίθεση με τη μελωδία των
Harzer, η οποία είναι πιο ρολαριστή και κυριαρχεί στα συνεχόμενα τουρ.
Οι εκτροφείς των Malinois δίνουν μεγάλη σημασία στην ανάγκη να υπάρχει ένας
σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στη μελωδία των Malinois και των Harzer. Σκοπός τους
είναι να τεθούν αυστηρές και ακριβείς αρχές επιλογής και κατά συνέπεια αρχές
γενετικής ανάμεσα στα δύο είδη, καθώς επίσης και να το τονιστεί το σφάλμα στο
ζευγάρωμα μεταξύ τους πιστεύοντας ότι θα καταφέρουν να συνδυάσουν τις βαθιές
νότες του πρώτου με το ρεπερτόριο του δεύτερου.
Αρχές του συστήματος αξιολόγησης
Το σύστημα αξιολόγησης ή πόντων θεμελιώθηκε σε συγκεκριμένες αρχές που
τέθηκαν στο παρελθόν. Αρχικά ήταν το ίδιο με το σύστημα αξιολόγησης που
πρότεινε ο Δρ Γουλφ για τα Harzer. Οι αρχές του συστήματός του συγκεντρώθηκαν,
έτυχαν καλύτερης οργάνωσης και επεκτάθηκαν.
Κάθε σύστημα αξιολόγησης συνίσταται από την θεωρητικά λογική εφαρμογή των
αρχών του πρότυπου συγγενή με το αρχέτυπο, όπως ακριβώς και με την
κατηγοριοποίηση που ακολουθεί στο επόμενο κεφάλαιο.
Ωδικό Κλουβί
• Το κλουβί πρέπει να είναι από ξύλο παραλίας χωρίς κηλίδες
• Μήκος 21cm, πλάτος 14cm, ύψος 15cm
• Οι δοκοί τοποθετούνται στο 3ο σύρμα από την ταΐστρα και στο 7ο από το
πορτάκι.
Κατηγοριοποίηση των τουρ
1. Τα πρωτεύονται τουρ περιλαμβάνουν τις νεροφωνές: Klokkende και
Bollende· τα φλάουτα: Fluiten και Soeten· τους μεταλλικούς ήχους:
Staaltonen και Tjonken.
2. Τα δευτερεύοντα τουρ περιλαμβάνουν τις νότες αηδονιού: Tjokken και
Woeten· Chorren και Knorren· τις πιο γρήγορες νότες των Waterslags·
Rollende και Bellen.
3. Τέλος η Schokkel είναι ένα κατώτερο τουρ.
Η κατηγοριοποίηση των τουρ κατά Γούλφ μελετήθηκε εκτενέστατα από τον ίδιο.
Πολλαπλασιάζοντας επί τρία, απαρίθμησε τις αρχές αξιολόγησης ως εξής:
Κατώτερο 1 2 3
Δευτερεύων 1-2 3-4 5-6
Πρωτεύων 1-2-3 4-5-6 7-8-9
1-2-3-4 5-6-7-8 9-10-11-12
Επαρκές Καλό Άριστα
Η μελέτη του πίνακα και των μετρικών αξιολογήσεων οδηγεί στην άμεση δημιουργία
των τριών «δεσμίδων» που χρησιμοποίησε ο Γουλφ για να αποδώσει την αξιολόγηση.
Οι Μετρικές Δεσμίδες του Γουλφ
1. Για τουρ που κρίθηκαν ως επαρκή: 1/3 του ανώτατου βαθμού.
2. Για τουρ που κρίθηκαν ως καλά: περισσότερο από το 1/3 και έως τα 2/3 του
ανώτατου βαθμού.
3. Για τουρ που κρίθηκαν ως άριστα: περισσότερο από τα 2/3 και έως τα 3/3 του
ανώτατου βαθμού.
Οι Τεχνικές Βάσεις της Κλίμακας
Η διεθνής κλίμακα των Malinois βασίζεται σ’ένα σύστημα θεμελιωμένο στα
πολλαπλάσια του 3 και επομένως, σύμφωνα με τις μετρικές δεσμίδες του Γουλφ,
όταν τα τουρ αξιολογούνται ως επαρκή κερδίζουν ένα πόντο ίσο με το 1/3 του
ανώτατου της κλίμακας· αυτά που αξιολογούνται ως καλά κερδίζουν πόντους ίσους
με το 1/3 έως τα 2/3 του ανώτατου της κλίμακας· αυτά που αξιολογούνται ως άριστα
βαθμολογούνται με περισσότερο από τα 2/3 του ανώτατου βαθμού της κλίμακας.
Ακόμα και στα ελαττωματικά τουρ ακολουθείται η ίδια λογική. Χωρίζονται σε
λιγότερο βαριά με ένα αρνητικό πόντο, σε βαριά με δύο αρνητικούς πόντους και σε
πολύ βαριά με τρεις αρνητικούς πόντους.
Όσον αφορά τα Tjap, το καναρίνι αποβάλλεται και απομακρύνεται άμεσα.
Το καναρίνι που έχει συγκεντρώσει λιγότερο από 60 πόντους αξιολογείται ως
ανεπαρκές (insufficient). Αυτό υποδηλώνεται στο φύλλο αξιολόγησής τους με την
ένδειξη insuff.
Η συνολική βαθμολογία των τουρ, περιλαμβανομένης και των πόντων εντύπωσης,
πολλαπλασιάζεται επί τρία με το σκεπτικό ότι στο παρελθόν υπήρχαν τρεις κριτές και
οι πόντοι που έδινε ο ένας συνυπολογίζονταν με τους πόντους του άλλου.
Όσον αφορά τις ομάδες, προβλέπονται και πόντοι για την ομαδική αρμονία. Οι πόντοι
αυτοί, όπως και οι αρνητικοί πόντοι δεν πολλαπλασιάζονται επί τρία.
Το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης
Ο προτεινόμενη μεθοδολογία για τον καθορισμό της αξίας της μελωδίας των
καναρινιών αποτελείται από δύο φάσεις: τα νούμερα των κλουβιών καταγράφονται
στην αρχή του φύλλου βαθμολόγησης· σχεδιάζεται μια γραμμή η οποία
αντιπροσωπεύει τους πολύ σπάνιους ήχους ή αυτούς που έχει εκλείψει· τα καναρίνια
προς αξιολόγηση ελέγχονται επιμελώς για να εξασφαλιστεί ότι όλα είναι στην σειρά
και ότι οι πρώτοι ήχοι, που συνήθως δεν είναι τέλειοι, ακούγονται ώστε να
ανιχνευθούν οι νεροφωνές, οι μεταλλικοί ήχοι, και τα φλάουτα, τα οποία
υποδηλώνονται με μια μικρή τελεία στο φύλλο βαθμολογίας· στη συνέχεια, καθώς τα
τουρ του κάθε ένα καναρινιού ξεχωριστά επαναλαμβάνονται πιο βελτιωμένα, οι
αρχικοί πόντοι υποδηλώνονται ή διορθώνονται με τη βελτίωση του ήχου· σύμφωνα
με την αξία του καθένα ξεχωριστά, οι διαδοχικές εκτιμήσεις για τον καθορισμό της
βαθμολογίας, η οποία με περισσότερη ακρίβεια αποτυπώνει την αξία της μελωδίας,
είναι απαραίτητες. Αυτό δίνει εξηγήσεις για όλα τα τουρ, τη μελωδία στην ολότητά
της, την εντύπωση που προκάλεσε αλλά και των ελαττωμάτων της.
Ανακεφαλαιώνοντας, η γενική αρχική παρατήρηση αποτελεί μέσο διάγνωσης της
μορφολογίας του καναρινιού, της μελωδίας του και των αναλυτικών κλειδιών της.
Αναφορικά με την μετρική αξιολόγηση των τουρ που βρίσκονται υπό εξέταση,
αποτελεί μέσο διάγνωσης των δεσμίδων του Γουλφ και των υφιστάμενων κριτηρίων:
επαναλήψεις, διάρκεια των τουρ, προσαρμοστικότητα και τονικότητα.
Γενικοί κανόνες αξιολόγησης των τουρ για κριτές
Αξιολογώντας τη μελωδία, οι κριτές πρέπει να προσέξουν τις ακόλουθες
παραμέτρους:
1. Τονικότητα
2. Ρυθμός
3. Δομή
4. Επιμονή
5. Ερμηνεία
Πιο συγκεκριμένα, η παράμετρος 5 αναφέρεται στις θεματικές παραλλαγές και
θεματική προσαρμοστικότητα των τουρ όπως δίδονται από το διαγωνιζόμενο
καναρίνι.
Οι πέντε παραπάνω γενικοί κανόνες ισχύουν για όλα τα τουρ και αντιπροσωπεύουν
τις τάξεις κατά Γουλφ· ο κανόνας 1 βοηθά τους κριτές να αξιολογήσουν τη μελωδία
ως επαρκή· οι κανονες 3, 4 και 5, ότι είναι καλή· και ο κανόνας 6, ότι είναι άριστη.
Ανάλυση των τουρ των Waterslager
Τα waterslags παρουσιάζουν τρία διακριτά τουρ με αρχετυπικό τρόπο:
1. Klokkende Waterslag
2. Bollende Waterslag
3. Rollende Waterslag
Το καθένα αξιολογείται χωριστά για τα δικά του γνωρίσματα.
Klokkende Waterslag· Τυπικά γνωρίσματα
α) Ρυθμός τουρ: διακριτές νότες
β) Δομή τουρ: προτιμά γνωστές παραλλαγές του Klok
Προτίμηση: προτιμώνται klok με καθαρές νεροφωνές, επαναλαμβανόμενες με βαθιά
νότα, καθαρό ήχο, με το ρυθμό και τη δομή του τουρ να αποτελούνται από
παραλλαγές της κεντρικής μελωδίας.
Αξιολόγηση:
• Ανεπαρκές – έλλειψη υγρής ηχηρότητας, οξείς ή μη καθαρές νότες· κανένας
πόντος.
• Επαρκές – ελαφρώς ελαττωματική τονικότητα, ικανοποιητικές νεροφωνές,
σύντομη επιμονή· 4 πόντοι. Το ίδιο αλλά με περισσότερες επαναλήψεις (4-5
beats) 4-5 πόντοι.
• Καλό – αξιόλογη τονικότητα, καθαρότητα ήχου, ρυθμού, δομής και
νεροφωνών, ευδιάκριτα (4-5) beat, ελαφρώς επίμονα· 5-6 πόντοι. Το ίδιο αλλά
με επιμονή και παραλλαγές· 7-8 πόντοι.
• Άριστο – καθαρότητα ήχου, ρυθμού και δομής, καλή τονικότητα και πλήθος
νεροφωνών: επίμονος ήχος και παραλλαγές επί της μελωδίας· 9-10 πόντοι. Το
ίδιο με επαναλαμβανόμενες παραλλαγές, καλή ποικιλία καμπύλων και
παραλλαγών της μελωδίας· 11-12 πόντοι.
Bollende Waterslag· Τυπικά γνωρίσματα
α) Ρυθμός: αποφυγή συνδέσεων ή παύσεων.
β) Δομή: ξεκάθαρη αρχική προφορά των μπιτ.
Προτίμηση: πρέπει να ληφθεί υπόψη η αρχική κρούση του τουρ, που πρέπει
αποτελείται από νεροφωνές, κανονικό ρυθμό και λίγη ταχύτητα από τη μία
επανάληψη στην άλλη.
Αξιολόγηση:
• Ανεπαρκές – έλλειψη υγρής ηχηρότητας, οξείς ή μη καθαρές νότες· κανένας
πόντος.
• Επαρκές – ελαφρώς ελαττωματική τονικότητα, ελάχιστα έντονο· 3 πόντοι.
• Καλό – αξιόλογη τονικότητα. Ο ρυθμός και η δομή δίνονται ικανοποιητικά,
μα δεν παρατηρείται ικανοποιητική επιμονή· 4-5 πόντοι.
• Άριστο – καθαρότητα ήχου, ρυθμού και δομής, καλή τονικότητα και πλήθος
νεροφωνών: επίμονος ήχος και παραλλαγές επί του ρυθμού· 7-8 πόντοι. Το
ίδιο με περισσότερες προσαρμογές των βαθιών ήχων ή τόνων· 9 πόντοι.
Rollende Waterslag Τυπικά γνωρίσματα
α) Ρυθμός: απουσία αξιόλογων παύσεων ανάμεσα στις νότες.
β) Δομή: συνεχόμενη.
Προτίμηση-προτιμούν τουρ με ήρεμο αλλά γρήγορο ρυθμό, καλές και καθαρές νότες,
καθαρή και αξιόλογη ηχηρότητα. Το βάθος της νότας, η καθαρότητα των νεροφωνών
και ο κανονικός ρυθμός πρέπει να ληφθούν υπόψη στο τουρ.
Αξιολόγηση:
• Ανεπαρκές – υψηλοί τόνοι, μονότονος ήχος, σκληρά σύμφωνα, ελάχιστες
νεροφωνές· κανένας πόντος.
• Επαρκές – ελαφρώς ελαττωματική τονικότητα, ελάχιστα έντονη εκτέλεση· 2-
3 πόντοι.
• Καλό – αξιόλογη τονικότητα, καλός ρυθμός και δομή, ικανοποιητική
επιμονή· 4-5 πόντοι.
• Άριστο – επιβλητική εκτέλεση, καθαρή τονικότητα με καθαρή ηχηρότητα,
σταθερός ρυθμός, με παραλλαγές και προσαρμοστικότητα του ήχου· 5-6
πόντοι.
Chor-Knor
Στο τέλος της αξιολόγησης, δίνεται κοινή βαθμολογία για αυτά τα τουρ.
Τυπικά γνωρίσματα
Η Chor παρουσιάζεται ως διάστημα ή επανάληψη: είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στα
πτηνά, και ειδικότερα στα αηδόνια.
Η Knor παρουσιάζει τα γνωρίσματα της roll.
Προτίμηση: αναφορικά με την Chor, οι φόρμες που πάλλονται στο τελευταίο
σύμφωνο προτιμώνται: στην Knor, προτιμώνται εκείνες στις οποίες ο τελευταίος
βαθύς τόνος μένει σε φωνήεν.
Αξιολόγηση: δεδομένου των διαφορετικών προτιμήσεων στις επαναλήψεις των δύο
αυτών τουρ, τα ίδια κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν.
• Ανεπαρκές – μη προσαρμοστικό τόνος, έλλειψη καθαρότητας· κανένας
πόντος.
• Καλό – επιβλητικός τόνος, εξαιρετικά καθαρή και μακράς διάρκειας
ακολουθία· 3-4 πόντοι.
• Άριστο – όπως και παραπάνω, μόνο που και οι δύο τουρ αποδίδονται από το
ίδιο διαγωνιζόμενο καναρίνι· 5-6 πόντοι.
Staaltonen· Τυπικά γνωρίσματα
Ρυθμός: καλές νότες, ρυθμικό διάστημα μακράς διάρκειας.
Δομή: δομική υπεροχή υψηλής μεταλλικής ηχηρότητας, βασισμένο σε ανοιχτά
φωνήεντα.
Προτίμηση: καθαρή και λεπτή μεταλλική ηχηρότητα, ήχος υψηλής τονικότητας,
χωρίς οξύτητα, που παρατείνεται σε μια φθίνουσα ηχηρότητα. Η ηχηρότητα αυτή
είναι πολύ δύσκολη και σπάνια.
Αξιολόγηση:
• Ανεπαρκές – απουσία μεταλλικής ηχηρότητας, μη καθαρή τονικότητα·
κανένας πόντος.
• Επαρκές – καλός τόνος, μη οξεία, καθαρή τονικότητα, ελαφρώς τονισμένη
μεταλλική ηχηρότητα, ελαφρώς επίμονος ήχος· 3 πόντοι.
• Καλό – αξιόλογη ηχηρότητα, περισσότερη επιμονή· 4 πόντοι. Καθαρή
τονικότητα, καλή δομή, επιμονή, προσαρμοστικότητα ήχου· 5-6 πόντοι.
Καλός τόνος, καλή μεταλλική ηχηρότητα, επιμονή, προσαρμοστικότητα ήχου·
7 πόντοι.
• Άριστο – τουρ Staaltonen με παρουσία Tjonken, προσαρμοστικότητα
τονικότητας και επιμονή ήχου· 8-9 πόντοι.
Fluiten· Τυπικά γνωρίσματα
Ρυθμός: ευδιάκριτες και τακτικές παύσεις, αργός ρυθμός.
Δομή: βραχύβιες φράσεις, ιδιαίτερα απλές σε δομή.
Προτίμηση: προτιμώνται όταν τραγουδούν σε συλλαβικές ομάδες αποτελούμενες
από ένα βαθύ και χαμηλόφωνο σύμφωνο.
Αξιολόγηση:
• Ανεπαρκές – μη καθαρή και διαπεραστική τονικότητα γρήγορος ρυθμός·
κανένας πόντος.
• Επαρκές – χαμηλόφωνη και σωστή τονικότητα, ελαφρώς επίμονο· 3 πόντοι.
• Καλό – καθαρή τονικότητα, αβίαστος ρυθμός, επιμονή ήχου· 4-5 πόντοι. Το
ίδιο με προσαρμογές και παραλλαγές· 6-7 πόντοι.
• Άριστο – με κριτήρια βασισμένα στην τονικότητα και επιμονή, δίνονται
πρόσθετοι πόντοι· 8-9 πόντοι.
Bellen· Τυπικά γνωρίσματα
Ρυθμός: αδύναμος ρυθμός με σύντομες παύσεις, ελάχιστα διακριτό αλλά αντιληπτό.
Δομή: γραμμική, αποτελούμενη από απλές συλλαβικές ομάδες, όχι επίμονη
εκτέλεση.
Προτίμηση: προτιμά κρυστάλλινους, μεγαλοπρεπής, αργυρόηχους τόνους, μη
αποκλειστικής διάρκειας.
Αξιολόγηση:
• Ανεπαρκές – ελάχιστά καθαρή τονικότητα, πολύ γρήγορος ρυθμός· κανένας
πόντος.
• Επαρκές – ελαφρώς ψηλός τόνος, αλλά όχι διαπεραστικός, καθαρή
τονικότητα, ελάχιστα επίμονο· 2-3 πόντοι.
• Καλό – αργυρόηχη τονικότητα, ρυθμός και σωστή δομή, ικανοποιητική
επιμονή, αλλά δεν συνδυάζεται με άλλους τόνους· 4 πόντοι.
• Άριστο – αργυρόηχες και νεροφωνές μερικώς τονισμένες, χαμηλόφωνη και
ισορροπημένη τονικότητα, (li-lyng, lu-lung), πολύ σωστή μορφή· 5-6 πόντοι.
Belrol· Τυπικά γνωρίσματα
Ρυθμός: συνεχόμενο τουρ, πρόκειται για μια πιο γρήγορη παραλλαγή του Bellen.
Δομή: Έχει γραμμική δομή στις υψηλές φωνές, αλλά δεν είναι διαπεραστική.
Προτίμηση: ηχηρές φόρμες με περιορισμένη επιμονή.
Αξιολόγηση:
• Ανεπαρκές – έλλειψη καθαρής τονικότητας, κοφτός και σκληρός τόνος·
κανένας πόντος.
• Επαρκές – χαμηλόφωνος τόνος με καθαρή τονικότητα, απουσία ηχηρότητας
σε μακράς διάρκειας ρολςο· 2-3 πόντοι.
• Καλό – υψηλή και αργυρόηχη τονικότητα, επίμονο περιεχόμενο, καλή
ηχηρότητα· 4 πόντοι.
• Άριστο – το ίδιο, μα με πολύ καλή προσαρμοστικότητα στις τονικές φωνές,
περιεχόμενο με πολύ καθαρή ηχηρότητα· 5-6 πόντοι.
Fluitenrol· Τυπικά γνωρίσματα
Ρυθμός: σχεδόν ανεπαίσθητος και ιδιαίτερα απλό σε δομή, πολύ σύντομο σε σχέση
με τη διάρκεια κάθε beat.
Αξιολόγηση:
• Ανεπαρκές – μη καθαρή τονικότητα, διαπεραστικός ήχος· κανένας πόντος.
• Επαρκές – χαμηλόφωνη και σωστή τονικότητα· 2 πόντοι.
• Καλό – το ίδιο συνδυαζόμενο με πολύ καθαρή τονικότητα, σημαντική
επιμονή και παραλλαγές· 3-4 πόντοι.
• Άριστο – αξιολογώντας την τονικότητα και τις παραλλαγές, οι πόντοι που
δίνονται κυμαίνονται από 5 έως 6.
Tjokken (Tjokkenrol)· Τυπικά γνωρίσματα
Ρυθμός: κάπως αργός, ευδιάκριτες παύσεις (βλέπε Bellen).
Δομή: καθαρά διαστήματα, σύντομες παύσεις στο Tjokkenrol με γραμμική τονική
γραμμή.
Προτίμηση: χαρακτηριστικό τουρ αηδονιού που ακούγεται με πνιγηρό τρόπο στο
ξεκίνημα, γλυκό στην αρχή, με ευδιάκριτα και παρατεταμένα ρυθμικά διαστήματα
που αργότερα γίνονται πιο σκληρά και γρήγορα (Τjokkenrol). Οι πολύ σύντομες
εκπομπές με δυνατά διαστήματα προτιμώνται.
Αξιολόγηση:
• Ανεπαρκές – μη καθαρή εκτέλεση, μονότονη εκπομπή· κανένας πόντος.
• Επαρκές – καλή τονικότητα και γρήγορος ρυθμός· 2 πόντοι.
• Καλό – το ίδιο, αλλά με κανονικό ρυθμό, δυνατή δομή, σωστή επιμονή· 3-4
πόντοι.
• Άριστο – πολύ καλή προσαρμοστικότητα, παρουσία των δύο τουρ, με έμφαση
στο γρήγορο ρυθμού του δεύτερου τουρ, πολύ καλή τονικότητα· 5-6πόντοι.
Γενική Εντύπωση· Τυπικά γνωρίσματα
Η αξιολόγηση της γενικής εντύπωσης ανταμοίβει την ποιότητα της μελωδίας στο
σύνολό της. Επομένως, λαμβάνει υπόψη της την ολότητα του κελαιδίσματος, δηλαδή
το σύνολο όλων των ήχων.
Αξιολόγηση:
• Ανεπαρκές – συχνές διακοπές κατά την εκτέλεση, γρήγορο, με αρνητικούς
πόντους· κανένας πόντος.
• Επαρκές – συνεχόμενη εκτέλεση, σχετικά αργός ρυθμός της μελωδίας, οι
πόντοι που δόθηκαν σε κάθε τουρ χωριστά βρίσκονται στη δεύτερη κλίμακα·
1 πόντος.
• Καλό – συνεχόμενη εκτέλεση, σωστή δομή, ο μέσος όρος βαθμολογίας κάθε
τουρ χωριστά να κυμαίνεται στην τρίτη κλίμακα, ή ακόμα να έχει δοθεί
άριστα σε μία ή δύο τουρ· 2 πόντοι.
• Άριστο – το ίδιο, με το μέσο όρο βαθμολογίας να βρίσκεται στο άριστα:
καλές Klok και Bol, καλά φλάουτα και καλοί μεταλλικοί ήχοι, κρυστάλλινη
τονικότητα· 3 πόντοι.
Ομαδική Αρμονία (Stam)
Ο Βέλγος κριτής G. Lelievre, στη σελίδα 9 του βιβλίου του The Malinois Waterslager
Canary, περιγράφει τον όρο stam ως εξής:
«…ο όρος stam δηλώνει μια ομάδα πουλιών, 4 στον αριθμό, που αποτελούν μια
σειρά, με το ίδιο τραγούδι, την ίδια κατεύθυνση, τα ίδια τουρ, και τον ίδιο τόνο. Και
τα τέσσερα πρέπει να ανήκουν στον ίδιο εκτροφέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
προβλέπεται ένα μικρός αριθμός επιπλέον πόντων· ομαδική αρμονία: 3 πόντοι που
δεν πολλαπλασιάζονται επί τρία».
Η έννοια της αρμονίας επιτρέπει στον κριτή να αξιολογήσει και να ανταμείψει την
εκλεκτική κατεύθυνση των τραγουδιστών, καθώς επίσης και το ταλέντο τους να
δώσουν μια υπέροχη ερμηνεία. Σε κάθε περίπτωση, ανταμείβεται η έξυπνη και
επίμονη δουλειά του εκτροφέα.
Σημείωση: οι πόντοι γενικής εντύπωσης πολλαπλασιάζονται επί τρία, ενώ οι πόντοι
αρμονίας όχι.
Αξιολόγηση:
• Ανεπαρκές – η μελωδία του κάθε τραγουδιστή χωριστά έχει διαφορετική
κατεύθυνση· κανένας πόντος.
• Επαρκές – κάποια διαφοροποίηση στην κατεύθυνση της μελωδίας και της
τονικότητας· 1 πόντος.
• Καλό – ελάχιστη διαφοροποίηση της κατεύθυνσης της μελωδίας, πολύ καλή
ποιότητα ήχου· 2 πόντοι.
• Άριστο – ίδια κατεύθυνση μελωδίας και ίδια τονικότητα, άριστης ποιότητας
ήχοι· 3 πόντοι.
Αρνητικοί Πόντοι
Ουδέτερα ελαττώματα – οξείς τόνοι (Ηoge Spitse), αγγίζουν τα όρια αντοχής, αλλά
συνοδεύονται από γλυκά σύμφωνα, τα οποία ο κριτής έχει ήδη λάβει υπόψη του στο
φύλλο βαθμολογίας· κανένας πόντος.
Ελαφρώς σοβαρά ελαττώματα – σκληρές αναπνοές (Ophaal-Riet), διαπεραστικοί,
οξείς τόνοι (Hoge Spitse), ένρινοι τόνοι (Neusige), Snetter-Snitter, Tjip, Tjep, Tsiest,
όλοι ευδιάκριτοι· 1 πόντος.
Σοβαρά ελαττώματα – το ίδιο, αλλά ιδιαίτερα τονισμένοι, ξεχωρίζουν από το
τραγούδι, χωρίς να είναι επίμονοι· 2 πόντοι.
Πολύ σοβαρά ελαττώματα – το ίδιο, μα εξαιρετικά τονισμένοι που ξεχωρίζουν,
είναι συχνά επίμονοι στο σύνολο της μελωδίας· 3 πόντοι.
Σοβαρότερα ελαττώματα – Tjap·αποκλεισμός
Αιτίες αποκλεισμού: Το Άρθρο 24 των Κανονισμών των Κριτών από το FOI
καθορίζει:
1. Ίσως να μην επιτραπεί η συμμετοχή στο διαγωνισμό στα παρακάτω:
α) καναρίνι χωρίς αποσπώμενη κορδέλα
β) καναρίνι που δεν φέρει κορδέλα του FOI
γ) καναρίνι που φέρει κορδέλα που δεν συμφωνεί με αυτήν που προβλέπεται
για τη συγκεκριμένη ράτσα ή κορδέλα που έχει τροποποιηθεί
δ)καναρίνι που φέρει κάποιο σημάδι το οποίο να δηλώνει την ταυτότητα του
εκτροφέα (το ίδιο και όταν τέτοιο σημάδι εντοπίζεται στο κλουβί)
ε) ολική ή μερική απουσία κάποιου μέλους, ένα ή περισσότερα δάχτυλα, ένα ή
περισσότερα νύχια· ολική ή μερική τύφλωση.
FOI
Εθνική Τεχνική Επιτροπή των Ωδικών Καναρινιών Malinois
Κανονισμοί για τους διαγωνισμούς ωδικών καναρινιών Malinois
Οι κάτωθι κανονισμοί ισχύουν για τους διαγωνισμούς των Malinois Waterslager.
Οι διαγωνισμοί κελαιδίσματος που προτείνονται από τις διάφορες ενώσεις πρέπει να
έχουν την έγκριση των αρμόδιων Ομοσπονδιακών Οργανώσεων.
Οι ακόλουθες τάξεις μπορούν να λάβουν μέρους στους διαγωνισμούς αυτούς:
ΤΑΞΗ Α: ομάδες τεσσάρων νεαρών καναρινιών από τον ίδιο εκτροφέα.
ΤΑΞΗ Β: ομάδες τεσσάρων ενηλίκων καναρινιών από τον ίδιο εκτροφέα.
ΜΟΝΑΔΕΣ: νεαρά καναρίνια από τον ίδιο εκτροφέα. Δεν υπάρχει περιορισμός στον
αριθμό.
ΖΕΥΓΑΡΙΑ: ομάδες αποτελούμενες από δύο καναρίνια, όπως περιγράφεται στην
ΤΑΞΗ Α, με περιορισμό στον αριθμό.
Άρθρο 1
Διαφορετικά βραβεία απονέμονται σε κάθε τάξη καναρινιών που λαμβάνει μέρος
σ’ένα διαγωνισμό· κάθε χρόνο τα βραβεία καθορίζονται από την Οργανωτική
Επιτροπή σύμφωνα με τις δυνατότητες και τη διαθεσιμότητα τους· σε κάθε
περίπτωση, τα βραβεία που θα απονεμηθούν σε κάθε κατηγορία πρέπει να
καθορίζονται πριν την έναρξη της αξιολόγησης. Τα Malinois Waterslager που
μετέχουν σ’ένα διαγωνισμό πρέπει να φέρουν μία κορδέλα της FOI, ένα αριθμό
μητρώου, καθώς επίσης τη χρονολογία γέννησης του καναρινιού και τον αύξοντα
αριθμό του κάθε καναρινιού ξεχωριστά.
Ο υπεύθυνος του διαγωνισμού ή εκείνος που έχει αναλάβει τη μεταφορά των
καναρινιών από την αίθουσα αναμονής στην αίθουσα αξιολόγησης δεν πρέπει να
είναι διαγωνιζόμενοι. Απόλυτη διακριτικότητα αναφορικά με τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης επιβάλλεται.
Άρθρο 2
Όποτε καθίσταται δυνατό, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρουσιάζουν τα
καναρίνιά τους στα κατάλληλα κλουβιά, τα οποία πρέπει να συνάδουν με τις
κατευθύνσεις της FOI-COM. Τα κλουβιά πρέπει να είναι από στεγνό ξύλο παραλίας,
άχρωμο, και με τις ακόλουθες διαστάσεις: μήκος 21cm, πλάτος 14cm, ύψος 15cm. Οι
δοκοί τοποθετούνται στο τρίτο σύρμα από την ταΐστρα και στο έβδομα από το
πορτάκι. Η τροφή μπαίνει στη δεξιά ταΐστρα και το νερό στα αριστερά.
Άρθρο 3
Κατόπιν αποδοχής, τα διαγωνιζόμενα καναρίνια πρέπει να εγγραφούν στο γραφείο
μητρώου, του οποίου υπεύθυνος είναι ο γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής της
λέσχης που διοργανώνει το διαγωνισμό. Ο υπεύθυνος του διαγωνισμού αναλαμβάνει
τη συλλογή τους. Επιπλέον, στις αρμοδιότητές του συγκαταλέγονται:
• το σφράγισμα του κλουβιού· ο κωδικός του θα πρέπει να είναι εμφανής,
• τοποθέτηση ένδειξης με τον αύξοντα αριθμό που δόθηκε από το γραφείο
μητρώου,
• τοποθέτηση των κλουβιών στα κατάλληλα ράφια, τα οποία είναι καλυμμένα
με πράσινη κουρτίνα,
• να κληρώσεις τα νούμερα που αντιστοιχούν στις ομάδες προς αξιολόγηση, τα
οποία δεν πρέπει να αποκαλυφθούν, όπως και η κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται
παρουσία του αρμόδιου μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής.
Ο εγκλεισμός των ομάδων σε κλουβιά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 8 το
απόγευμα μία μέρα πριν την αξιολόγηση.
Άρθρο 4
Πριν το διαγωνισμό, αλλά και κατά τη διάρκειά του, τα καναρίνια πρέπει να
διατηρούνται στα ράφια με ελάχιστο φωτισμό· σε κάθε ομάδα δίνεται ένας χρόνος
αναμονής περίπου 10 λεπτών πριν την αξιολόγηση. Μετά τοποθετούνται σε ανοιχτό
κλουβι για να αναζωογονηθούν πριν μεταφερθούν στην αίθουσα αξιολόγησης.
Πρέπει να υπάρχουν δύο κλουβιά σε ετοιμότητα, επειδή, ενώ η πρώτη ομάδα
αξιολογείται, η άλλη θα πρέπει να προετοιμαστεί στο δεύτερο κλουβί.
Άρθρο 5
Όλα τα διαγωνιζόμενα καναρίνια πρέπει να προσέρχονται προς αξιολόγηση σε
ομάδες των τεσσάρων (αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις που τα καναρίνια δεν
διαγωνίζονται σε ομάδες, αλλά χωριστά).
Άρθρο 6
Η επιτροπή καθορίζει την αξιολόγηση στα 20 με 25 λεπτά. Η αξιολόγηση δεν
εφεσιβάλλεται.
Η ακρόαση γίνεται σε αίθουσα με τεχνητό φωτισμό και με τη θερμοκρασία στους 20
βαθμούς Κελσίου, υψηλότερη από τη θερμοκρασία του χώρου στον οποίο βρίσκονται
τα καναρίνια πριν την αξιολόγηση. Σ’αυτό το χώρο θερμοκρασία δεν πρέπει να
ξεπερνά του 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.
Ο αριθμός των ομάδων που αξιολογείται δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 20 την ημέρα.
Άρθρο 7
Σε περίπτωση που ο αριθμός των διαγωνιζόμενων είναι μεγαλύτερος από τον
προβλεπόμενο, η Οργανωτική Επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της
Επιτροπής, έχει το δικαίωμα να ζητήσει ένα δεύτερο κριτή, ή να ζητήσει στον
παραβρισκόμενο κριτή να συνεχίσει με την αξιολόγηση και μετά τη λήξη του
διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, το FOI πρέπει να ενημερωθεί για το σωστό
υπολογισμό του αριθμού των καναρινιών που αξιολογεί ο κάθε κριτής την ημέρα.
Άρθρο 8
Στην αίθουσα αξιολόγησης πρέπει να υπάρχουν οι κάρτες βαθμολογίας, στους
οποίους αναγράφεται το νούμερο του κάθε κλουβιού, καθώς επίσης και η αξιολόγηση
του καναρινιού. Στο τέλος κάθε μέρας του διαγωνισμού, ο γραμματέας της
Οργανωτικής Επιτροπής κρατά τις κάρτες βαθμολογίας μέχρι το τέλος του
διαγωνισμού και ανακοινώνει επίσημα τα αποτελέσματα.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερες ομάδες, η ομάδα με
την υψηλότερη βαθμολογία στο Klokkende Waterslag κερδίζει.
Το ίδιο κριτήριο υιοθετείται και στην περίπτωση που τα καναρίνια δεν διαγωνίζονται
σε ομάδες, αλλά χωριστά το καθένα.
Αμέσως μετά την αξιολόγηση κάθε ομάδας ή κάθε καναρινιού χωριστά, ο κριτής
μπορεί να ζητήσει, παρουσία του υπεύθυνου του διαγωνισμού, να βγουν τα καναρίνια
από τα κλουβιά για να διαπιστώσει εάν τα ανταποκρίνονται στα εγγεγραμμένα.
Άρθρο 9
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης απαγορεύεται η είσοδος στην αίθουσα
αξιολόγησης. Μόνο οι μαθητευόμενοι κριτές, εξουσιοδοτημένοι από τον Πρόεδρο
της Τεχνικής Επιτροπής των Malinois, έχουν δικαίωμα εισόδου. Καμία άλλη
εξαίρεση δεν επιτρέπεται και οι κριτές είναι και οι εγγυητές της εφαρμογής αυτού του
άρθρου, καθώς και των υπολοίπων που συγκαταλέγονται στους κανονισμούς.
Άρθρο 10
Η αξιολόγηση των νότων προβλέπει πόντους για τη γενική εντύπωση, από έναν έως
τρεις, και για την ομαδική αρμονία, από έναν έως τρεις.
Άρθρο 11
Για τα καναρίνια που δεν συγκεντρώνουν 60 πόντους, την κατώτατη βαθμολογία που
απαιτείται, σημειώνεται η ένδειξη insuff. στο φύλλο βαθμολογίας. Για αυτά που δεν
κελαηδούν, σημειώνεται η ένδειξη N.C. (non cantata=όχι κελάηδημα).
Άρθρο 12
Στην περίπτωση που η κριτική επιτροπή αποτελείται από περισσότερους από έναν
κριτή, ο κάθε κριτής συμπληρώνει το δικό του φύλλο βαθμολογίας. Αργότερα βγαίνει
ο μέσος όρος της βαθμολογίας κάθε κριτή σε άλλο φύλλο.
Άρθρο 13
Τα καναρίνια που συγκεντρώνουν 90 πόντους ή και παραπάνω είναι Premi di Onore
(παίρνουν αριστείο).
Άρθρο 14
Κατά τη διάρκεια της υποδοχής των καναρινιών, απαγορεύεται η είσοδος κριτών,
διαγωνιζόμενων και λοιπών άλλων στο χώρο φύλαξης των καναρινιών.
Άρθρο 15
Απαγορεύεται οι κριτές να συμμετέχουν στο διαγωνισμό με δικά τους πουλιά, είτε τα
παρουσιάζουν οι ίδιοι ή τρίτοι.
Άρθρο 16
Σύμφωνα με την FOI, οι διαγωνισμοί δεν διεξάγονται πριν την 1 Νοεμβρίου.
Άρθρο 17
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας, το εξειδικευμένο προσωπικό και τα επίπεδα φωτισμού
καθ’όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού είναι αρμοδιότητα των Ενώσεων που
διεξάγουν τους διαγωνισμούς.
Άρθρο 18
Ο καθορισμός των κριτών θα πρέπει να γίνει εγκαίρως και με γνώμονα τις ευθύνες,
και την ίση κατανομή των εργασιών.
Άρθρο 19
Ο εκτροφέας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, η οποία έχει προκύψει από τον
υπολογισμό της συνολικής αποκομιδής βαθμών σε τρεις διαγωνισμούς,
ανακηρύσσεται «πρωταθλητής της χρονιάς».
Οι πόντοι είναι οι ακόλουθοι:
ΟΜΑΔΑ (STAM)
1ος – 15 πόντοι
2ος – 12 πόντοι
3ος – 9 πόντοι
ΖΕΥΓΑΡΙΑ
1ος – 12 πόντοι
2ος – 9 πόντοι
3ος – 6 πόντοι
ΜΟΝΑΔΕΣ
1ος – 9 πόντοι
2ος – 6 πόντοι
3ος – 3 πόντοι
Τα αποτελέσματα καθορίζονται από την Εθνική Τεχνική Επιτροπή